Nadezhda Todorova


Nadezhda Todorova, PhD
Lecturer of English

University of Food Technology – Plovdiv
Department of Language Training and Physical Culture and Sports
Language Training Centre

E-mail: nptodorova [at] abv.bg

Research interests: Contrastive Linguistics, Translation Theory and Practice, Foreign Language Teaching.

Subjects taught:

BA Courses:

  • English for Food Technology and Engineering Students

Major publications:

  • “Types of absolute constructions in Modern English.” BAS Journal, Timisoara, Romania, Vol. XIX (2013): 183-192. ISSN 1224-3086.
  • “On the semantic indeterminacy of the English absolute construction.” Research Papers of The Paisii Hilendarski University of Plovdiv, Bulgaria, Vol. 50, Book 1, Part C (2012) – Languages and Literature: 466-479. ISSN 0861-0029.
  • „Английската абсолютна конструкция в сравнение с други подобни конструкции.“ Многообразие в единството: Съвременни предизвикателства пред науката, Vol. 1 (2012), <http://www.tksi.org/SUB/papers/3-1/3-4-3.pdf>. ISSN: 1314-0825.
  • „Думи с негативни представки в английския език и преводът им на български език.“ Сборник доклади от десетата научна конференция за студенти и докторанти „Текстове и прочити – приключението продължава“, Пловдив, (2008): 123-135. ISBN: 978-954-8238-09-0.
  • „Презентацията в часовете по английски език за специфични цели – ефективно средство за развиване на комуникативните умения на студентите.“ Сборник доклади от петата научна конференция „Езикът – феномен без граници“ (2008): 407-409. ISBN: 978-954-9685-43-5

Awards:

  • 2008: First prize awarded to the paper „Думи с негативни представки в английския език и преводът им на български език“ (“Words with negative prefixes in English and their translation into Bulgarian”) in the thematic trend Linguistics at the Tenth National Scientific Conference for BA, MA and PhD Students “Texts and Readings – the Adventure Continues”, Plovdiv, Bulgaria.

Comments are closed.