Maria Kolarova


Maria Dimitrova Kolarova, D. Phil. Principal lecturer

Sofia University
Department of English and American Studies

E-mail:  mkolarova [at] abv.bg

Research interests: Morphology, Syntax, Word-formation

Subjects taught:

BA Courses:

  • Analytic Grammar
  • Morphology

MA Courses:

  • English Word-formation

Major publications:

Articles

  • Коларова, М., 2005. “Observation on the Semantic Change in the Process of Adaptation of  Recent English Loan Words in Bulgarian”. Чуждоезиково обучение, № 3, 2005, стр. 10-16, ISSN 0205 – 1834.
  • Коларова, М., 2006. “The English Influence on Compounding as a Method of Word-formation in Bulgarian”. Съпоставително езикознание, кн. 1, 2006. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, стр. 75-81, ISSN 0204 – 8701.
  • Коларова, М., 2007. “Абревиацията като словообразувателен начин в съвременния английски и български език”. За човека и езика в чест на проф. Майя Пенчева / On Man and Language to honour prof. M. Pencheva. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. София, 2007, стр. 245-251, ISBN 987-954-07-2534-5.
  • Коларова, М., 2007. “Сложни вербоцентрични съществителни имена от типа Гл. + Същ. име в английския и българския език”. Съпоставително езикознание, кн. 3, 2007. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, стр. 24-31, ISSN 0204 – 8701.
  • Коларова, М., 2006. “Някои нови словообразувателни модели в българския език, стимулирани от процеса на композиция в английския”. Доклад от научната конференция “Националният език в условията на чужди влияния и глобализация”, 28-29 юни 2005. Издателство на Съюза на учените в България, София 2006, стр. 314-318, ISBN 13: 978-954-8329-83-5.
  • Коларова, М., 2011. “A Two-way Comparison between English and Bulgarian Suffixal Verb-centred Compound Nouns”. Доклад представен на Шестата Конференция на Младите Учени и Докторанти от Факултета по Класически и Нови Филологии, май 2009. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София 2011, стр. 73-85, ISBN 978-954-07-2877-3.

Comments are closed.