Решения на Общото събрание – 27.01.2014 г.


1. Поради изтичане на двегодишния мандат на сегашното ръководство  на 29 юни 2014  събранието определи приблизителна дата за провеждането на отчетно-изборно събрание на БДА – края на май 2014г.; 

2. Събранието избра комисия в състав: проф. Татяна Стойчева, доц. Ирина Перянова и Ралица Мухарска и възложи на комисията да подготви до отчетно-изборното събрание предложения за изменения и поправки в устава на БДА; 

3. Събранието реши заплащането на членския внос да се извършва само по банков път. Данните за плащане на членския внос са нанесени на сайта. 

4. Събраниета реши да се ускори издаването на сборника с доклади от конференцията на БДА „Съвременният ХІХ век” в Благоевградския университет (ноември 2012).

 27.01.2014 г.

Председател на събранието:

(Ирина Перянова)

Секретар на събранието:

(Мария Пипева)

Comments are closed.