ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО НА 03. 11. 2017


УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО НА АНГЛИЦИСТИТЕ“, СЪС СЕДАЛИЩЕ  ГР. СОФИЯ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:  БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ 15, СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, СОФИЯ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26 АЛ. 3 ОТ ЗЮЛНЦ И ГЛ. 4. 2 ОТ УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО НА 03. 11. 2017 Г. ОТ 11 Ч. В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА 2, СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ 15, СОФИЯ

ПРИ СЛЕДНИЯ  д н е в е н   р е д:

 1. Доклад от Контролната комисия на БДА за финансовото състояние на Дружеството за периода 14.06.2014 г. – 13.06.2017 г.
 2. Допълнения към Устава на БДА.
 3. Дискусия за характера на Дружеството и мястото му в Европейската асоциация на англицистите  (ESSE).
 4. Освобождаване на член на УС на БДА.
 5. Избор на нов член на УС на БДА.
 6.  Разни.

Управителен съвет на БДА:

 1. Людмила Константинова Костова
 2. Емилия Кирилова Славова
 3. Ирина Василева Перянова
 4. Витана Василева Костадинова
 5. Андрей Андреев Андреев

29 септември 2017г.

Comments are closed.