Общо събрание на БДА – 2017


УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО НА АНГЛИЦИСТИТЕ“, СЪС СЕДАЛИЩЕ ГР. СОФИЯ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:  БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ 15, СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, СОФИЯ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26 АЛ. 3 ОТ ЗЮЛНЦ И ГЛ. 4. 2 ОТ УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО НА 13. 06. 2017 Г. ОТ 14 Ч. В НОВА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ 15, СОФИЯ

ПРИ СЛЕДНИЯ  д н е в е н   р е д:

1. Отчетен доклад за дейността на Дружеството за периода  юни 2014 – юни 2017г.

2. Отчет на Контролната комисия за извършена финансова ревизия на средствата на БДА  (гл. 4 т. 11 от Устава на Дружеството).

3. Разисквания по докладите.

4. Избор на Управителен съвет и  Контролна комисия.

5.Разни.

Управителен съвет на БДА:

  1. Людмила Константинова Костова
  2. Зелма Давид Каталан-Балинова
  3. Ирина Василева Перянова
  4. Витана Василева Костадинова
  5. Андрей Андреев Андреев

12 май 2017 г.

 

Comments are closed.