Нова книга: Transcultural Imaginings


Glavanakova, Alexandra. Transcultural Imaginings. Translating the Other, Translating the Self in Narratives about Migration and Terrorism. Sofia: KX – Critique and Humanism Publishing House, 2016. 250 pages. ISBN: 978-954-587-201-3.

Transcultural Imaginings. Translating the Other, Translating the Self in Narratives about Migration and Terrorism представя двуфокусно изследване на английски език на трансгранични и транскултурални идентичности върху широк набор от художествени и културологични текстове през призмата на миграцията и тероризма. Разглеждат се текстове от български автори на английски език – в оригинал или в превод, при това в сравнителен план с американски, канадски, пакистански и френски автори, с цел да се проследи как транскултуралните преживявания влияят върху изграждането на идентичността, как се проявяват те в сложните, не бинарни, а „мрежови“ опозиции „свой–чужд“, „Аз–Другия“, „Изток–Запад“ и какви художествени отражения намират тези процеси.
Изследването се полага логично в полето на сравнителното литературознание и културология, като комбинира транскултуралния подход с теорията за превода на културите. Акцентира се върху разнообразието от междукултурни срещи и се обръща особено внимание на процесите на културна апроприация, на културния диалог, на размиването на границите.
Предлагат се нови начини за преосмисляне и интерпретация на вплитането на различни култури на макрониво в транскултуралните общества, както и на микрониво при транскултуралните индивиди, с препратки към хипотезите за „сблъсъка на цивилизациите“ на Самюъл Хънтингтън и за „стичането на културите“ на Илия Троянов и Ранджит Хоскоте. Обединяващата нишка е проследяването на диалектиката между „свое“ и „чуждо“ при активизацията на Другостта като отправна точка, видяна през призмата на „ужасяващото“ на Фройд и на „пътуването в себе си“ на Юлия Кръстева. Поради неоспоримостта на факта, че отношението към текста се променя с промяната на контекста, художествената реалност, разгърната в анализираните текстове, служи за база за рефлексия върху най-наболелите въпроси в граничното време между ХХ и ХХІ век, с оглед на ескалацията на тероризма, на неудържимо разгръщащата се бежанска криза, която повлича след себе си обща екзистенциална криза, свързана с ценностите и идеала за обединена Европа, за цивилизационния избор на България, за позиционирането, разпознаването и (не)приемането на Другия.

Transcultural Imaginings. Translating the Other, Translating the Self in Narratives about Migration and Terrorism offers an analysis of the multifarious manifestations of Otherness, which, though seemingly dichotomous, actually form a complex network of oppositions and interactions. The book explores the transcultural visions of American, Bulgarian, Canadian, French, and Pakistani writers expressing the complexities of cultural transformations in these liquid times. Encountering others within the context of facts and fictions about migration and terrorism, and from the perspective of transculturalism, cultural translation, and Julia Kristeva’s psychoanalytic reading of alterity, allows for the recognition and the acceptance of the Other within.

http://knigabg.com/index.php?page=book&id=41796

Comments are closed.